8 راه برای افزایش سود دهی رستوران شما

هشت  راه برای سود دهی بیشتر رستوران شما 1- غذا غذا. سالهای فعالیت یک رستوران, مانعی برای اهمیت غذا در موفقیت رستوران تلقی نمیشود. اطمینان حاصل کنید که یک سرآشپز به او اعتماد دارید را استخدام می کنید ، کسی که می تواند تیمی را اداره کند که بتواند غذا ادامه مطلب…